Termes i condicions

PRIMERA.- FINALITAT DE LA INICIATIVA

Després de la crisi generada pel COVID19, s’ha detectat la necessitat de potenciar, més que mai, la compra de productes i serveis de proximitat i la utilització dels establiments d’hostaleria de la Garrotxa. Amb el clar objectiu de reactivar l’economia local de la Garrotxa, neix Garrotxa Approp.

SEGONA.- OBJECTE.

Garrotxa Approp és una aplicació mòbil adreçada majoritàriament a la població local, a les empreses de serveis (comerç, empresa de serveis o activitats, establiment de restauració i allotjament de la Garrotxa) i a altres empreses col·laboradores de la Garrotxa que vulguin fomentar el consum local, dinamitzar la Garrotxa i fidelitzar els clients, a través d’una xarxa multisectorial d’empreses amb promocions i descomptes atractius.

TERCERA.- ORGANITZADORS.

Garrotxa Approp és fruit d’un acord entre l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, l’Associació de Comerciants d’Olot, l’Associació de Placers del Mercat d’Olot i Turisme Garrotxa, amb la col·laboració de Dinàmig, l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa.

QUARTA.- DENOMINACIONS

 • PROMOTORS DEL PROJECTE (en endavant, “ELS PROMOTORS”):Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, Associació de Comerciants d’Olot, Associació de Placers del Mercat d’Olot, Turisme Garrotxa, Dinàmig, l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa.
 • ASSOCIACIONS DEL PROJECTE (en endavant, “LES ASSOCIACIONS”): Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, Associació de Comerciants d’Olot, Associació de Placers del Mercat d’Olot i Turisme Garrotxa.
 • EMPRESES DE SERVEIS: Comerços, empreses de serveis i d’activitats, establiments de restauració i allotjament de la Garrotxa.
 • EMPRESES DE SERVEIS ASSOCIADES: Comerços, empreses de serveis i d’activitats, establiments de restauració i allotjament de la Garrotxa que formen part d’alguna de les associacions del projecte.
 • EMPRESA DE SERVEIS ADHERIDA A GARROTXA APPROP: Comerç, empresa de serveis i d’activitats, establiment de restauració o allotjament de la Garrotxa que ha signat la carta d’adhesió a Garrotxa Approp i que forma, o no, part de les ASSOCIACIONS DEL PROJECTE.
 • EMPRESA COL·LABORADORA DE GARROTXA APPROP: Empresa de la Garrotxa que ha signat la carta d’adhesió a Garrotxa Approp per tal que els seus treballadors puguin utilitzar l’aplicació com a targeta regal.
 • Usuari: Usuari final de l’aplicació.
 • APLICACIÓ: Aplicació per a mòbils Garrotxa Approp.
 • APLICACIÓ DE GESTIÓ: Aplicació per a mòbils adreçada a les empreses de serveis adherides a aquesta iniciativa.
 • WEB DE GESTIÓ: Espai web al qual tindran accés les empreses de serveis adherides a aquesta iniciativa.

CINQUENA.- ACCIÓ PROMOCIONAL.

Qualsevol USUARI major d'edat que realitzi compres a les EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDEs A GARROTXA APPROP i mostri el seu codi QR en el moment de fer el pagament, aquest codi serà escanejat pel responsable de l’empresa, i l’USUARI rebrà un 5% de l’import total de la compra, IVA inclòs, en forma d’euros i punts acumulables. Ambdós imports -els euros i els punts- quedaran guardats al seu compte d’USUARI de l’aplicació, de manera automàtica i immediata.

La compra mínima és d’1€, IVA inclòs.

SISENA.- EMPRESES PARTICIPANTS.

Per una banda, qualsevol empresa de serveis de la Garrotxa que tingui venda al públic pot formar part de Garrotxa Approp, convertint-se en EMPRESA DE SERVEIS ADHERIDA A GARROTXA APPROP.

Per altra banda, qualsevol empresa de la Garrotxa que desitgi que els seus treballadors disposin d’una targeta regal pot formar part de Garrotxa Approp, convertint-se en EMPRESA COL·LABORADORA DE GARROTXA APPROP.

SETENA.- BENEFICIARIS DE LA CAMPANYA.

Seran beneficiaris d'aquesta aplicació totes les persones majors d'edat que realitzin compres en alguna de les empreses adherides a l’aplicació, és a dir, els USUARIS.

VUITENA.- DURADA I ÀMBIT.

La durada d’aquesta iniciativa és indefinida.

L’àmbit se circumscriu a la comarca de la Garrotxa.

En cas d’extinció d’aquesta iniciativa, l’aplicació avisarà a tots els usuaris amb un mes d’antelació. Un cop fetes les corresponents compensacions i havent regularitzat els saldos, els PROMOTORS del projecte revertiran els recursos econòmics del projecte, en cas que n’hi hagi, a accions o projectes amb la mateixa finalitat.

NOVENA.- DESCRIPCIÓ DEL FUNCIONAMENT

Les EMPRESES DE SERVEIS ASSOCIADES que vulguin adherir-se a l’aplicació hauran d’enviar la carta d’adhesió a l’associació corresponent:

 • Associació d’Hostalatge de la Garrotxa: info@garrotxahostalatge.cat
 • Associació de Comerciants d’Olot: aco@garrotxa.com
 • Associació de Placers del Mercat d’Olot: olotmercat@gmail.com
 • Turisme Garrotxa: info@turismegarrotxa.com

La resta d’EMPRESES DE SERVEIS hauran d’enviar la carta d’adhesió a Dinàmig: info @dinamig.cat.

Un cop rebuda la carta d’adhesió, l’entitat o organisme corresponent validarà les dades, i procedirà a habilitar un accés de l’empresa a l’aplicació i una fitxa a aquesta, amb les dades bàsiques de contacte de l’empresa de serveis que constin a la carta d’adhesió.

Tot seguit, les dades d’accés a l’app seran enviades a l’empresa interessada, per tal que aquesta se la pugui descarregar i pugui accedir-hi per començar a validar els codis QR que li mostrin els USUARIS en el moment de pagar.

Les EMPRESES DE SERVEIS ASSOCIADES aportaran a l’app un 5% de l’import de les seves vendes efectuades a través de Garrotxa Approp, i la resta d’EMPRESES DE SERVEIS hauran d’aportar a l’app un 8% de l’import de les seves vendes efectuades a través de Garrotxa Appop. Aquests percentatges es calcularan sempre sobre l’import total de la compra, IVA inclòs.

Qualsevol USUARI major d'edat que realitzi compres a les EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDES A GARROTXA APPROP i mostri el seu codi QR en el moment de fer el pagament, aquest codi serà escanejat pel responsable de l’establiment utilitzant l’APLICACIÓ DE GESTIÓ, i l’USUARI rebrà un 3% de l’import en forma de moneda virtual que podrà gastar a la propera compra, i un 2% que només es podrà gastar quan assoleixi el nivell de punts establert. Ambdós imports quedaran guardats al seu compte d’USUARI de l’aplicació, de manera automàtica. Sempre s’acumularan euros i punts, fins i tot a l’hora de pagar amb la moneda virtual.

Pel que fa als punts acumulables, cada euro de despesa genera 3 punts acumulables. A través de l’aplicació l’USUARI rebrà vals cada certa acumulació de punts.

*en groc, es marquen els grans nivells possibles, que es poden intercalar amb nivells o fites situades en els altres estadis de la taula.
Punts Recompensa punts/euros Despesa acumulada necessària (en euros)
200 2 100
500 3 250
1.000 5 500
1.200 2 600
2.200 10 1.100
2.500 3 1.250
3.000 5 1.500
5.000 20 2.500
5.200 2 2.600
5.500 3 2.600
6.000 5 3.000
11.000 50 5.500
11.200 2 5.600
12.000 8 6.000
12.100 1 6.050
12.500 4 6.250
13.000 5 6.500
20.000 70 10.000

D’altra banda, les EMPRESES COL·LABORADORES DE GARROTXA APPROP hi podran fer col·laboracions econòmiques destinades als seus treballadors tenint en compte aquestes dues opcions:

 • Opció 1: Vals regals personalitzats impresos

  Consisteix en l’obtenció de vals regal pels treballadors de les EMPRESES COL·LABORADORES DE GARROTXA APPROP com a ingrés extra a l’aplicació.

  Les aportacions de les EMPRESES COL·LABORADORES DE GARROTXA APPROP pels vals regal a l’aplicació Garrotxa Approp es faran mitjançant una transferència bancària al compte corrent que indiquin els PROMOTORS, i s'obtindrà un comprovant per l’empresa.

  Un cop validades les transferències bancàries i notificades al servidor es generarà un pdf. amb totes les targetes regal sol·licitades per les EMPRESES COL·LABORADORES DE GARROTXA APPROP perquè les puguin imprimir i entregar als seus treballadors. L’empresa haurà de signar un document conforme ho ha rebut satisfactòriament.

  Cada una comptarà amb un codi alfanumèric perquè el treballador pugui obtenir el saldo extra a l’app.

  El codi alfanumèric és personal i intransferible, els PROMOTORS no es responsabilitzen de la pèrdua dels vals i de l’ús a tercers. En cap cas es duplicaran vals ja emesos.

 • Opció 2: Aportació de diners directa al treballador en el seu compte d’usuari de Garrotxa Approp

  Cada treballador haurà hagut d’autoritzar prèviament la cessió de les seves dades a l’empresa per la qual treballa.

  Cada empresa haurà de carregar al WEB DE GESTIÓ de Garrotxa Approp, a través d’un accés que se’ls habilitarà, la llista dels NIFs dels treballadors que podran gaudir d’aquestes retribucions, i el seu import.

  Les aportacions de les empreses a l’aplicació Garrotxa Approp es faran mitjançant una transferència bancària al compte corrent que indiquin els PROMOTORS, i sempre se’n podrà obtenir un comprovant.

  Per tal que els treballadors d’aquestes empreses puguin començar a gaudir de la targeta moneder, els PROMOTORS hauran de validar prèviament la transferència feta per l’empresa.

  Un cop validades les transferències, els imports quedaran acumulats al compte d’USUARI que cada treballador tingui a Garrotxa Approp.

  L’aplicació enviarà una notificació als usuaris informant-los de la retribució que la seva empresa els ha fet.

  FUNCIONAMENT APLICACIÓ DE GESTIÓ

  Hi haurà un usuari administrador per a cada EMPRESA DE SERVEIS ADHERIDA A GARROTXA APPROP. Aquest usuari rebrà un codi d’identificació i una contrasenya per a entrar a l’aplicació, la primera vegada que hi entri. Seguidament haurà d’introduir el codi de validació que rebi per correu electrònic. Aquest codi de validació tindrà una validesa de 10 minuts.

  Un cop a dins, tindrà l’opció de validar altres usuaris de la seva empresa i la de registrar compres.

  Per a registrar les compres, haurà de prémer un botó per a fer el registre i seguidament l’aplicació li demanarà escanejar el codi QR de l’aplicació del client o introduir l’identificador de l’USUARI. Quan l’USUARI estigui identificat, haurà d’introduir l’import de la compra i seguidament li demanarà si vol gastar els euros acumulats fins a la compra anterior. En cas afirmatiu, l’usuari final veurà que el seu saldo queda a zero.

  FUNCIONAMENT WEB DE GESTIÓ

  En cas que les EMPRESES COL·LABORADORES DE GARROTXA APPROP optin per ingressar els euros de saldo extra a l’APP (punt 9, opció 2) tindran accés a una intranet a la que accediran amb un usuari i una contrasenya. La primera vegada que entrin hauran de fer la doble validació amb un codi que els PROMOTORS els proporcionaran.

  Un cop a dins del WEB DE GESTIÓ tindran un menú des del qual podran penjar un excel amb la distribució de la informació que facilitaran els PROMOTORS. Un cop penjat el fitxer, apareixerà un missatge de l’estat del fitxer. Si hi ha hagut algun error, caldrà tornar a penjar l’excel. Si s’ha penjat correctament, es rebrà un missatge de confirmació de l’enviament i amb la informació dels euros totals a transferir al compte bancari d’aquesta iniciativa.

DESENA.- OBLIGACIONS PER A LES EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDES A GARROTXA APPROP

Les EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDES A GARROTXA APPROP es comprometen a escanejar els codis QR de Garrotxa Approp que els USUARIS els mostrin, sempre en el moment de pagar alguna compra al seu establiment, utilitzant per aquesta finalitat l’APLICACIÓ DE GESTIÓ.

Les EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDES a Garrotxa Approp i que formen part de LES ASSOCIACIONS es comprometen a aportar un 7% de l’import de cada venda efectuada a través de Garrotxa Approp, i les empreses de serveis no associades a cap de LES ASSOCIACIONS, un 7%, més un 3% de despeses de gestió, percentatge -aquest últim- del qual s’emetrà factura.

Caldrà aportar un dipòsit de garantia de 50€ per formar part del projecte. El nombre màxim d’impagaments permès per cada empresa serà de 3 o l’equivalent al dipòsit de garantia.

La participació a Garrotxa Approp pressuposa l’acceptació íntegra de totes les clàusules contingudes en aquestes bases i del criteri interpretatiu de les entitats organitzadores en relació a la resolució de qualsevol qüestió derivada d’aquesta iniciativa. ELS PROMOTORS es reserven igualment el dret d'excloure de l’aplicació a aquelles EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDES que, al seu entendre, hi hagin participat de manera incorrecta.

ONZENA.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.

Els drets sobre aquesta aplicació són titularitat de Dinàmig Agència D'Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa, amb CIF P1700098E domicili a Carrer Bisbe Lorenzana 15, 17800 d’Olot, telèfon 972 26 01 52 i adreça electrònica info@dinamig.cat

DinàmiG no es responsabilitza de les pèrdues d’informació motivades per la sostracció, pèrdua o avaria del dispositiu que s’utilitzi per accedir a l’APP. Podrà modificar en qualsevol moment la configuració, estructura, menús i les condicions del servei, així com suspendre’ls de manera temporal o definitiva. En cas d’efectuar operacions de manteniment, actualització o millora, els serveis es podran suspendre temporalment sense necessitat de preavís.

Amb la finalitat de facilitar l'adequat funcionament de l'aplicació i la prestació dels serveis que ofereix es requereix tractar dades dels USUARIS. L’Associació la Garrotxa, Terra d’acolliment turístic (en endavant Turisme Garrotxa) tracta les dades dels USUARIS de Garrotxa Approp per encàrrec del l’Ajuntament d’Olot, que ha considerat necessari oferir els serveis als establiments de la comarca de la Garrotxa. El Responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament d’olot. Turisme Garrotxa tracta les dades en qualitat d’encarregat del tractament en el sentit que indiquen els articles 4.8 i 28 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades). La utilització de l’aplicació comporta acceptar el tractament de les dades personals en els termes i amb l’abast necessari per oferir el servei. Les dades seran tractades únicament per prestar els serveis descrits. La pròpia aplicació permet a l’USUARI modificar el seu perfil i actualitzar les seves dades personals. L’USUARI respon de la veracitat de les dades que aporti. Per a l’exercici dels drets reconeguts per la normativa de protecció de dades (accés, rectificació, oposició al tractament, limitació del tractament, supressió i portabilitat) els USUARIS de l’aplicació poden adreçar-se a dpd@olot.cat i en què l’aplicació és operativa com a responsable del tractament. Es pot consultar més informació sobre la política de protecció de dades de l’Ajuntament d’Olot a www.olot.cat.

Les EMPRESES COL·LABORADORES DE GARROTXA APPROP que vulgui utilitzar el sistema Approp amb l’opció 2 hauran de demanar el consentiment als seus treballadors abans de registrar-los com a USUARIS del servei. Les empreses, tractaran les dades com a responsable del tractament per acreditar l’autorització d’aquesta comunicació de dades. No comunicaran les dades a terceres persones i les eliminaran a petició del treballador, immediatament després de la seva sol·licitud. Per exercir els drets reconeguts a la normativa de protecció de dades (accés, rectificació, oposició al tractament, limitació del tractament, supressió i portabilitat) els treballadors podran adreçar-se a dpd@olot.cat.

DOTZENA Ús responsable

L’USUARI ha de fer un ús lícit dels serveis de les aplicacions respectant els drets de propietat intel·lectual sobre les aplicacions i els seus continguts. Garanteix que els usos que en farà respectaran la llei i que en cap cas seran ofensius o contraris al bon nom i imatge del DinàmiG-Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa o de tercers. L’ús que es pugui fer de les aplicacions serà per compte i risc de l’USUARI, de l’EMPRESA DE SERVEIS ADHERIDA A GARROTXA APPROP o de l’EMPRESA COL·LABORADORA.

TRETZENA Vinculació amb tercers

Les aplicacions es troben disponibles a les botigues d’aplicacions Google Play i Appstore. En accedir-hi, els tractaments de dades personals, l'ús de cookies o altres recursos es regeixen per les polítiques de privacitat i els termes i condicions d'ús d’aquelles botigues.

Les funcions de localització poden utilitzar els serveis de Google Maps o altres navegadors similars. En utilitzar-ho, els tractaments de dades personals, l'ús de cookies o altres recursos es regeixen per les polítiques de privacitat i condicions de Google o els seus responsables.

CATORZENA. Seguretat i incidències

Les aplicacions s’ha programat amb unes mesures de seguretat adequades. El WEB DE GESTIÓ al qual tindran accés les EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDES A GARROTXA APPROP per fer el seguiment de les seves transaccions segueix el protocol https, com també les apis utilitzades. Les dades estan allotjades en una base de dades amb contrasenya i estan encriptades.

Per accedir al WEB DE GESTIÓ i a l’aplicació, les EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDES A GARROTXA APPROP han de seguir un doble factor de validació.

Per a garantir un funcionament òptim de les aplicacions cal tenir-ne descarregades sempre les darreres versions.

En cas d’incidència amb la validació de compres, cal que l’EMPRESA DE SERVEIS ADHERIDA A GARROTXA APPROP guardi el tiquet amb el número del DNI de l’usuari, i registri la compra més tard a través del WEB DE GESTIÓ.

QUINZENA.- DRET D'ELIMINACIÓ PARTICIPACIONS FRAUDULENTES.

ELS PROMOTORS es reserven el dret de bloquejar o eliminar justificadament a qualsevol USUARI o EMPRESA DE SERVEIS ADHERIDA A GARROTXA APPROP que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present aplicació, sigui de manera temporal mentre es resol la incidència, o de manera definitiva.

SETZENA.- BAIXA.

L’USUARI pot donar-se de baixa mitjançant el procediment de configuració disponible a l’apartat “Configuració” de l’APP. Per causar baixa total en el servei caldrà desinstal·lar l'aplicació del terminal mòbil. Les dades generades al servidor es conservaran per un període de fins a dotze mesos d’inactivitat. Superat aquest termini es procedirà a la seva supressió.

Els USUARIS que no compleixin les presents condicions podran ser donats de baixa.

La baixa d’una EMPRESA DE SERVEIS comportarà la regularització dels imports, comprovant el saldo que queda, regularitzant els comptes. Si el saldo és negatiu, els PROMOTORS li cobraran aquest import; i si el saldo és positiu, se li farà una devolució.

DISSETENA.- GESTIÓ

El titular del compte corrent validarà tots els moviments econòmics relacionats amb l’APP i es farà càrrec de l’administració d’aquesta iniciativa.

El diferencial del 3% que portaran de més les empreses no associades es destinarà als costos estructurals i a la pròpia dinamització de Garrotxa Approp.

DIVUITENA.- ACCEPTACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS.

La utilització de l’aplicació comporta l’acceptació dels següents termes i condicions d’ús. El participant declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per acceptar aquests Termes i Condicions. Accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització de l’aplicació, dels seus serveis i dels continguts, es farà sota la seva única i exclusiva responsabilitat. L'incompliment d'alguna de les clàusules donarà lloc a l'exclusió del participant de la present aplicació. En cas d'existir dubtes o discrepàncies en la interpretació de les presents bases es realitzarà una interpretació atès l'esperit i finalitat per a la qual s'ha creat aquesta aplicació.

Per motius raonats l'organització podrà modificar les presents bases.

Els termes i condicions estaran disponibles a: